Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với một số tự nhiên có đáp án (Thông hiểu)

  • 1514 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Tìm y, biết y : 9 = 222 : 6 – 19,85

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

y:9=222:619,85y:9=3719,85y:9=17,15y=17,15×9y=154,35

Vậy y=154,35


Câu 2:

316 – 15,74 × 8 … 18,45 × 7 + 60,93

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+) 316 - 15,74 x 8 = 316 - 125,92 = 190,08

+) 18,45 x 7 + 60,93 = 129,15 + 60,93 = 190,08

Mà 190,08=190,08

Vậy 31615,74×8=18,45×7+60,93


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án

Đáp án A

Tính lần lượt từ trái sang phải ta có:

17,24+8,4=25,6425,64×23=589,72

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 25,64; 589,72.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

50,36 × 78 + 50,36 × 23 – 50,36 = 50,36 × 78 + 50,36 × 23 – 50,36 × ...

= 50,36 × (... + ... – ...) = 50,36 × (... – ...) = ...

Các số cần điền theo thứ tự từ trên xuống và từ trái qua phải là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

50,36 x 78 + 50,36 x 23 - 50,36

= 50,36 x (78 + 23 - 1)

= 50,36 x 100 = 5036

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới là: 1; 78; 23; 1; 101; 1; 100; 5036.


Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức

38,24 + 18,76 × a với a = 4.

Xem đáp án

Đáp án B

Thay a = 4 vào biểu thức 38,24 + 18,76 × a ta có:

38,24+18,76×4=38,24+75,04=113,28


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận