Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 có đáp án (Vận dụng)

  • 168 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Hiện nay An bằng 35 tuổi Bình. Ba năm trước An kém Bình 8 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay.

Xem đáp án

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không thay đổi theo thời gian, ba năm trước An kém Bình 8 tuổi nên hiện nay An vẫn kém Bình 8 tuổi.

Ta có sơ đồ số tuổi hai bạn hiện nay:


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hai bao có tất cả 120kg gạo. Nếu chuyển 20kg gạo từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất 12kg gạo.

Vậy lúc đầu bao thứ nhất có kg gạo, bao thứ hai có kg gạo.

Xem đáp án

Chuyển 20kg gạo từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì tổng số gạo ở hai bao không thay đổi.

Ta có sơ đồ biểu diễn số gạo lúc sau của hai bao:


Câu 5:

Một người nuôi 112 con gà. Sau khi người đó mua thêm 38 con gà mái và bán đi 15 con gà trống thù lúc này số gà trống bằng 45 số gà mái. Hỏi lúc đầu người đó nuôi bao nhiêu con gà trống, bao nhiêu con gà mái?

Xem đáp án

Sau khi người đó mua thêm 38 con gà mái và bán đi 15 con gà trống thì tổng số con gà là:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận