Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1538 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án D

- Muốn nhân một số thập phân với 10; 100; 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,… chữ số.

- Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

- Muốn chia một số thập phân cho 10; 100; 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

Vậy cả A, B, C đều đúng.


Câu 2:

Tính nhẩm: 38,83 × 0,01

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn nhân một số thập phân với 0,01 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

Do đó ta có:

38,83 × 0,01 = 0,3883.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Thương của 120,05 và 4,9 là ...

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

Do đó thương của 120,05 và 4,9 là 24,5

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 24,5.


Câu 4:

Tích của hai số là 38,4. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2,5 lần và gấp thừa số thứ hai lên 1,6 lần thì tích hai số là:

Xem đáp án

Đáp án D

Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2,5 lần và gấp thừa số thứ hai lên 1,6 lần thì tích hai số là:

38,4 × 2,5 × 1,6 = 153,6


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

38% của 450 là ...

Xem đáp án

Đáp án D

38% của 450 là:

450:100×38 = 171

Hay 38% của 450 là:

450×38:100 = 171

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 171.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận