Trắc nghiệm Ôn tập: So sánh hai phân số có đáp án (Nhận biết)

  • 1540 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau:

"Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì ...  ...."

Xem đáp án

"Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn".

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đặc điểm của phân số bé hơn 1 là gì?

Xem đáp án

Phân số bé hơn 1 là phân số có tử số bé hơn mẫu số.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đặc điểm của phân số lớn hơn 1 là gì?

Xem đáp án

Phân số lớn hơn 1 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đặc điểm của phân số bằng 1 là gì?

Xem đáp án

Phân số bằng 1 là phân số có tử số bằng mẫu số.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

Trong hai phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì … ….

Xem đáp án

Trong hai phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận