Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải toán có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

  • 1313 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Bài toán nào sau đây thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó?

Xem đáp án

Bài toán thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó là: "Cho hai số có tổng là 63. Tìm hai số đó, biết rằng tỉ số của hai số là 45."

 Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Bài toán nào sau đây thuộc dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó?

Xem đáp án

Bài toán thuộc dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó: "Tìm hai số khi biết hiệu của hai số là 52 và tỉ số của hai số đó là 37."

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Với bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

Xem đáp án

Với bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta tìm tổng số phần bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Với bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

Xem đáp án

Với bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta tìm hiệu số phần bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận