Trắc nghiệm Phản xạ âm - Tiếng vang có đáp án (Thông hiểu)

  • 1407 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 33 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng:

……………là âm dội lại khi gặp một mặt chắn

Xem đáp án

Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A, B, D – đúng

C – sai vì không có vật chắn thì không có âm phản xạ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A, B, D – đúng

C – sai vì không có vật chắn thì không có âm phản xạ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Những vật nào sau đây phản xạ tốt âm thanh?

Xem đáp án

Ta có: Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém)

⇒ Trong các vật trên sắt, đá và thép là những vật phản xạ tốt âm thanh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

Những vật sau đây phản xạ âm tốt

Xem đáp án

Ta có: Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém)

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận