Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 2 (có đáp án): Vận chuyển các chất trong cây

  • 10718 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu

Xem đáp án

Đáp án là D

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu qua mạch gỗ


Câu 2:

Nước được vận chuyển trong thân chủ yếu qua

Xem đáp án

Đáp án là A

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu qua mạch gỗ


Câu 3:

Tế bào mạch gỗ của cây gồm

Xem đáp án

Đáp án là C

Tế bào mạch gỗ gồm các tế bào chết, có 2 loại là: quản bào và mạch ống


Câu 4:

Khác với mạch libe, mạch gỗ có cấu tạo

Xem đáp án

Đáp án là A

Khác với mạch libe, mạch gỗ được cấu tạo bởi các tế bào chết, có 2 loại là: quản bào và mạch ống


Câu 5:

Loại tế bào nào sau đây cấu tạo nên mạch gỗ:

Xem đáp án

Đáp án là D

Mạch gỗ được cấu tạo bởi các tế bào chết, có 2 loại là: quản bào và mạch ống


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Diệu Linggg

Bình luận


Bình luận