Trắc nghiệm Sinh 11 Bài (có đáp án): Cấu tạo của rễ phù hợp với sự hấp thụ nước và muối khoáng

  • 11570 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nước trong cây có dạng chính là?

Xem đáp án

Đáp án là C

Nước trong cây có 2 dạng chính: nước liên kết và nước tự do


Câu 2:

Nước trong cây được tồn tại ở các dạng chính là

Xem đáp án

Đáp án là B

Trong cây, nước tồn lại ở dạng nước tự do và nước liên kết


Câu 3:

Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?

Xem đáp án

Đáp án là B

Là dạng nước bị hút bởi các phân tử tích điện


Câu 4:

Điều nào sau đây đúng với dạng nước tự do?

Xem đáp án

Đáp án là D

Đặc điểm của nước tự do:

- Có trong thành phần TB, khoảng gian bào, mạch dẫn

- Không bị hút bởi các phân tử tích điện hay các dạng liên kết hóa học


Câu 5:

Điều nào sau đây không đúng với vai trò của dạng nước tự do?

Xem đáp án

Đáp án là B

Làm giảm độ nhớt của chất nguyên sinh


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Kim Yến Lê

Bình luận


Bình luận