Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 20 (có đáp án): Cân bằng nội môi (Phần 1)

  • 7880 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Liên hệ ngược xảy ra khi nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Khi hàm lượng glucozơ trong máu tăng, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Bộ phận thực hiện trong cơ chế diu trì cân bằng nội môi là?

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đào Lê Duy Anh
05:38 - 31/12/2021

Câu 1