Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 41 (có đáp án): Sinh sản vô tính ở thực vật (Phần 2)

  • 8308 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Đặc điểm của bào tử là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản?

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ánh Dương Nguyễn

g

1 năm trước

game Tải

Bình luận


Bình luận