Trắc nghiệm Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân có đáp án ( nhận biết )

  • 1524 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.                              

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng nhất?

Xem đáp án

Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn. 

Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn.                           

Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số thập phân bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D

                                 


Câu 3:

Số thập phân nào dưới đây được viết dưới dạng gọn nhất?

Xem đáp án

Ta thấy các số thập phân 9,010; 90,10; 900,100 đều có các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân nên ta có thể bỏ bỏ chữ số 0 đó đi và được một số thập phân bằng nó.

 

Vậy số thập phân được viết dưới dạng gọn nhất là 90,1.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây đúng nhất?

Xem đáp án

Mỗi số tự nhiên a đều có thể viết thành số thập phân với phần thập phân là những chữ số 0.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được:

Xem đáp án

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận