Trắc nghiệm số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân có đáp án ( Thông hiểu )

  • 1369 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

27,345 30,01

Xem đáp án

Ta thấy hai số đã cho có phần nguyên là 27 và 30.

27<30 nên 27,345<30,01

Vậy đáp án cần điền là dấu <.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

58,6 58,345

Xem đáp án

Ta thấy hai số thập phân 58,6 và 58,345 có cùng phần nguyên là 58, có hàng phần mười  6 > 3 nên 58,6>58,345

Vậy đáp án cần điền là dấu: > .

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

 34251,4

Xem đáp án

Ta có:3425=34×425×4=136100=1,36

Ta thấy hai số thập phân 1,36 và 1,4 có cùng phần nguyên là 1, có hàng phần mười 3<4  nên 1,36 < 1,46 hay 3425<1,4.

Vậy đáp án cần điền là dấu < .

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho các số thập phân sau: 14,35; 31,45; 51,34; 13,54; 43,15. Số thập phân lớn trong 5 số đã cho là 

Xem đáp án

Xét phần nguyên của các số đã cho ta có:13<14<31<43<51

Nên:13,54<14,35<31,45<43,15<51,34.

Do đó số thập phân lớn nhất trong 5 số đã cho là 51,34.

Vậy đáp án cần điền vào ô trống là 51,34.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

5,36; 13,107; 0,28; 28,105; 13,4

Xem đáp án

Xét phần nguyên của các số đã cho ta có: 0 < 5 < 13 < 28

Mà hai số 13,107; 13,4 có cùng phần nguyên là 13

Xét phần mười của hai số ta có 1<4  nên 13,107 < 13,4

Do đó 0,28 < 5,36 < 13,107 < 13,4 < 28,105

Vậy các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 0,28; 5,36; 13,107; 13,4; 28,105

Đáp án cần chọn là:  C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

phung fyeens duong
15:35 - 26/10/2021

bài hay đó