Trắc nghiệm: Thao tác lập luận phân tích có đáp án

  • 1734 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng về khái niệm phân tích:

Xem đáp án

Phân tích là chia tách đối tượng, sự vật, hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.

ð Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: E


Câu 3:

Tác dụng của phân tích là:

Xem đáp án

ð Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Yêu cầu khi phân tích là gì?

Xem đáp án

Yêu cầu phân tích: Phải nắm vững đặc điểm cấu trúc của đối tượng để chia tách một cách hợp lí. Sau khi phân tích tìm hiểu từng bộ phận, chi tiết phải tổng hợp khái quát lại để nhận thức đối tượng đầy đủ, sâu sắc và trình bày ngắn gọn.

ð Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận