Trắc nghiệm Thể tích của một hình có đáp án (Thông hiểu)

  • 1562 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

Thể tích hình A … thể tích hình B.

Xem đáp án

Hình A có 3 hình lập phương nhỏ, hình B cũng có 3 hình lập phương nhỏ.

Vậy thể tích hình A bằng thể tích hình B.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

3dm3= … cm3

Xem đáp án

Ta có: 1dm3 = 1000cm3, mà 1000 × 3 = 3000 nên 3dm3  = 3000cm3.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3000.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

35000 dm3= …m3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Ta có: 1m3 = 1000dm3.

Nhẩm: 35000 : 1000 = 35.

Vậy 35000dm3 = 35m3.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

họn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

5dm3 .. 500cm3

Xem đáp án

Ta có: 1dm3 = 1000cm3 nên 5dm3 = 5000cm3.

Mà 5000 > 500.

Vậy 5dm3 > 500cm3.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

 45 m3= … cm3

Xem đáp án

Ta có:45m3=1000000cm3×45=800000cm3

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 800000.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận