Trắc nghiệm Thể tích hình hộp chữ nhật có đáp án (Vận dụng)

  • 1358 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống (dạng thu gọn nhất có thể):

Một thùng hàng hình hộp chữ nhật có tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là53 . Biết chiều dài hơn chiều rộng 36cm và chiều cao của thùng hàng bằng trung bình cộng độ dài chiều rộng và chiều dài.

Vậy thể tích của thùng hàng đó là …. dm3.

Xem đáp án

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:            

5 − 3 = 2 (phần)

Giá trị một phần là:            

36 : 2 = 18 (cm)

Chiều dài của thùng hàng là:            

18 × 5 = 90 (cm)

Chiều rộng của thùng hàng là:            

90 − 36 = 54 (cm)

Chiều cao của thùng hàng là:            

(90 + 54) : 2 = 72 (cm)

Thể tích của thùng hàng đó là:            

90 × 54 × 72 = 349920 (cm3)            

349920cm3 = 349,92dm3                                          

Đáp số: 349,92dm3.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ trống là 349,92.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m; chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,4m. Hiện tại, lượng nước trong bể chiếm 25 thể tích của bể. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để được đầy bể nước? (1 lít = 1dm3)

Xem đáp án

Thể tích của bể nước là:            

2 × 1,2 × 1,4 = 3,36 (m3)

Thể tích nước đang có trong bể là:            

3,36 × 25 = 1,344 (m3)

Thể tích cần đổ thêm vào bể để bể đầy nước là:            

3,36 − 1,344 = 2,016 (m3)

Đổi 2,016 m3= 2016dm3 = 2016 lít                                      

Đáp số: 2016 lít.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Người ta thả 2 hòn đá có thể tích như nhau vào bể nước làm nước trong bể dâng cao thêm 1,4dm. Biết chiều dài bể là 80cm, chiều rộng của bể là 45cm.

Vậy thể tích mỗi hòn đá là … cm3.

Xem đáp án

Đổi 1,4dm = 14cm

Thể tích của hai hòn đá là:            

80 × 45 × 14 = 50400 (cm3)

Thể tích của mỗi hòn đá là:            

50400 : 2 = 25200 (cm3)                                    

Đáp số: 25200cm3.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ trống là 25200.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

 Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 90cm, chiều rộng là 50cm và chiều cao 75cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 45cm. Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 18dm3. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án

Đổi 18dm3 = 18000cm2

Diện tích đáy của bể cá là:            

90 × 50 = 4500 (cm2)

Chiều cao mực nước tăng thêm là:            

18000 : 4500 = 4 (cm)

Chiều cao mực nước lúc sau khi thả hòn đá là:            

45 + 4 = 49 (cm)                                    

Đáp số: 49cm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1,5m, chiều rộng là 1,2m và chiều cao 0,9m. Bể đã hết nước. Người ta đổ vào đó 30 gánh nước, mỗi gánh 45 lít. Hỏi mặt nước còn cách miệng bể bao nhiêu xăng-ti-mét? (1 lít = 1dm3)

Xem đáp án

Diện tích đáy của bể là:            

1,5 × 1,2 = 1,8 (m2)

Thể tích lượng nước đã đổ vào bể là:            

45 × 30 = 1350 (lít)

Đổi 1350 lít  = 1350dm3 = 1,35m3

Chiều cao mực nước trong bể là:            

1,35 : 1,8 = 0,75 (m)

Mặt nước còn cách miệng bể là:            

0,9 − 0,75 = 0,15 (m)            

0,15m = 15cm                                    

Đáp số: 15cm.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận