Trắc nghiệm Thể tích hình lập phương có đáp án (Nhận biết)

  • 1182 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy độ dài một cạnh nhân với 3. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Vậy phát biểu trên là sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hình lập phương có cạnh là a thì thể tích V của hình lập phương đó là:

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Hình lập phương có cạnh là a thì thể tích V là V = a × a × a.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm thế nào?

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nếu tìm một số a mà a x a x a = V thì độ dài cạnh hình lập phương là a. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Nếu tìm một số a mà a x a x a = V thì độ dài cạnh hình lập phương là a. Phát biểu này là đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

So sánh thể tích của một hình lập phương với thể tích một một hình hộp chữ nhật hoặc với một hình lập phương khác ta làm thế nào?

Xem đáp án

So sánh thể tích của một hình lập phương với thể tích một một hình hộp chữ nhật hoặc với một hình lập phương khác ta áp dụng công thức để tính thể tích từng hình rồi so sánh.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận