Trắc nghiệm Tỉ số phần trăm có đáp án (Nhận biết)

  • 1366 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Phần trăm được kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án A

Phần trăm được kí hiệu là %.


Câu 2:

27100 được viết dưới dạng tỷ số phần trăm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 27100=27%

Vậy 27100 được viết dưới dạng tủ số phần trăm là 27%.


Câu 3:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta tìm thương của a và b. Rồi nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.


Câu 4:

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính sau: a% + b% = ...

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: a% + b% = (a + b)%


Câu 5:

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính sau: a% x b = ...%

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: a% x b = (a x b)%


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận