Writing

  • 1760 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Her brother is interested in to join the English Club

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa to join ⇒ joining

cấu trúc be interested in + Ving: hào hứng với việc làm gì

Dịch: Anh trai cô ấy hào hứng với việc tham gia câu lạc bộ tiếng Anh


Câu 2:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Would you be enough kind to open the doors please?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa enough kind ⇒ kind enough

cấu trúc be + adj + enough + to V: đủ…để làm gì

Cấu trúc đề nghị lịch sự “would you be enough kind + to V?”

Dịch: Bạn sẽ tốt bụng mở cửa ra chứ?


Câu 3:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

What would be the most effect way of marketing our goods?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa most effect ⇒ most effective

Trước danh từ way ta cần một tính từ

Dịch: Đâu là cách hiệu quả nhất trong việc quảng bá sản phẩm?


Câu 4:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Is English spoke by people all over the world.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa spoke ⇒ spoken

câu bị động thời hiện tại đơn

Dịch: Có phải tiếng Anh được nói bởi người trên toàn thế giới không?


Câu 5:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

She is a studious child because she never forget to do homework

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa forget ⇒ forgets

Câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “never”, chủ ngữ “she” số ít nên động từ phải chia.

Dịch: Cô bé đó học rất chăm chỉ vì cô không bao giờ quên làm bài tập cả


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận