Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 11 (có đáp án): Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

  • 592 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

Xem đáp án

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để thực hiện cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng, bao gồm: đặt tên, chỉ định kiểu dữ liệu, khai báo kích thước của mỗi trường.

Đáp án: D


Câu 2:

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

Xem đáp án

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

+ Đặt tên các trường

+ Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

+ Khai báo kích thước của trường.

Đáp án: D


Câu 3:

Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Xem đáp án

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

+ Tạo bảng

+ Chọn khóa chính cho bảng

+ Đặt tên và lưu cấu trúc

+ Tạo liên kết

Đáp án: C


Câu 4:

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

Xem đáp án

Thao tác cập nhật dữ liệu:

+ Nhập dữ liệu ban đầu

+ Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

+ Thêm bản ghi

+ Xóa bản ghi

Đáp án: D


Câu 5:

Chỉnh sửa dữ liệu là: 

Xem đáp án

Chỉnh sửa dữ liệu là Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận