Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 12 + 5

  • 245 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tuần đầu em có 19 điểm tốt, tuần hai em có 7 điểm tốt. Cả hai tuần, em có số điểm tốt là:

Xem đáp án

Lời giải

Cả hai tuần, em có số điểm tốt là:

19 + 7 = 26 (điểm tốt)

Đáp số 26 điểm tốt

Vậy đáp án cần chọn là A


Câu 3:

Tổng nào sau đây có giá trị lớn nhất

Xem đáp án

Lời giải

37 + 5 = 42

25 + 8 = 33

28 + 7 = 35

37 + 8 = 45

33<35<42<45 Vậy đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Tính nhẩm

57 + 5 + 3 = ...

Xem đáp án

Nhẩm : 57 + 3 = 60, 60 + 5 = 65

Vậy số cần điền là 65


Câu 5:

Điền số còn thiếu vào chỗ trống:

37 + 3 + ... = 60

Xem đáp án

37 + 3 = 40

Mà 40 + 20 = 60 vậy số cần điền vào chỗ trống là 20


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận