Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 32 - 8

  • 287 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhẩm 42 – 5 =…

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

42 – 5 = 37

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Phép tính có số bị trừ là (72 ), số trừ là số liền trước của số bé nhất có hai chữ số

Hiệu của hai số đã cho là 

Xem đáp án

Số liền trước của số bé nhất có hai chữ số 9

Hiệu của hai số đã cho là 72 – 9 = 63

Số cần điền vào ô trống là 63


Câu 4:

Mai có 22 quả mận, Mai cho em 4 quả mận. Mai còn lại số quả mận là:

Xem đáp án

Mai còn lại số quả mận là:

22 – 4 = 18 (quả mận)

Đáp số 18 quả mận

Đáp số cần chọn là B


Câu 5:

Biết x + 7 = 82

Giá trị của x là 

Xem đáp án

x + 7 = 82

      x = 82 – 7

      x = 75

Giá trị của x là 75


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận