Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 – 19

  • 837 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhẩm 45 – 7 =…

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

45 – 7 = 38

Đáp án cần chọn là A


Câu 3:

Phép trừ có số bị trừ là (68 ), số trừ là số liền trước của số bé nhất có hai chữ số

Hiệu của hai số đã cho là 

Xem đáp án

Số liền trước của số bé nhất có hai chữ số là số 9

Hiệu của hai số đã cho là 68 – 9 = 59

Số cần điền vào ô trống là 59


Câu 4:

Mai có (27 ) thuyền giấy, Mai cho em gái (8 ) cái. Mai còn lại số thuyền giấy là:

Xem đáp án

Mai còn lại số thuyền giấy là:

34 –16 = 18 (thuyền giấy)

Đáp số 18 thuyền giấy

Đáp số cần chọn là B


Câu 5:

Biết x + 7 = 86

Giá trị của x là 

Xem đáp án

x + 7 = 86

      x = 86 – 7

      x = 79

Giá trị của x là 79


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận