Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

  • 879 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhẩm 75 – 16 =…

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

75 – 16 = 59

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Phép tính có số bị trừ là 77, số trừ là số liền sau của số 17

Hiệu của hai số đã cho là 

Xem đáp án

Số liền sau của số 17 là số 18

Hiệu của hai số đã cho là 77 – 18 = 59

Số cần điền vào ô trống là 59


Câu 4:

Mai có 78 quyển vở, Mai cho em gái 39 quyển vở. Mai còn lại số quyển vở là:

Xem đáp án

Mai còn lại số quyển vở là:

78 – 39 = 39 (quyển vở)

Đáp số 39 quyển vở

Đáp số cần chọn là B


Câu 5:

Biết x + 39 = 85

Giá trị của x là 

Xem đáp án

x + 39 = 85

      x = 85 – 39

      x = 46

Giá trị của x là 46


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận