Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bài toán về nhiều hơn

  • 1065 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hồng gấp được 4 phong bì, Lan gấp được nhiều hơn Hồng 6 phong bì. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu phong bì ?

Xem đáp án

Lời giải

Lan làm được số phong bì là:

4 + 6 = 10 (phong bì)

Đáp số 10 phong bì


Câu 2:

Nhà An nuôi 29 con gà. Nhà An nuôi nhiều hơn nhà Hùng 4 con gà. Hỏi nhà Hùng nuôi được bao nhiêu con gà ?

Xem đáp án

Lời giải

Nhà Hùng nuôi được số con gà là :

29 – 4 = 25 (con gà)

Đáp số: 25 con gà


Câu 3:

Bài toán có tóm tắt như sau:

Đáp án của bài toán là

Xem đáp án

Lời giải

Từ sơ đồ của bài toán đã cho, em có thể giả sử một đề toán là: Đội 1 có 16 công nhân, đội 2 có nhiều hơn đội 1 năm công nhân. Hỏi đội 2 có bao nhiêu người ?

Bài giải:

Số công nhân của đội 2 là: 16 + 5 = 21 (công nhân)

Đáp số: 21 công nhân


Câu 4:

Lan có nhiều hơn Huệ 8 bông hoa. Hồng có nhiều hơn Lan 14 bông hoa. Hỏi Hồng có nhiều hơn Huệ bao nhiêu bông hoa ?

Xem đáp án

Lời giải

Hồng có nhiều hơn Huệ số bông hoa là:

8 + 14 = 22 ( bông hoa )

Đáp số: 22 bông hoa


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận