Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bảng nhân 3

  • 302 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giá trị của phép tính 3 x 5 là

Xem đáp án

3 x 5 = 15

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

3dm x 3 = ? dm

Số cần điền vào ? là:

Xem đáp án

3dm x 3 = 9dm

Số cần điền vào ? là 9

Đáp án cần chọn là D


Câu 3:

Mỗi bạn nhỏ có 3 cây kem. Hỏi 4 bạn nhỏ như vậy có bao nhiêu cây kem ?

Xem đáp án

4 bạn nhỏ như vậy có số cây kem là:

4 x 3 = 12 ( cây kem)

Đáp số 12 cây kem

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Thừa số thứ nhất là số liền sau số 2, thừa số thứ hai là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Tích của hai số là:

Xem đáp án

Số liền sau số 2 là số 3

Số chẵn lớn nhất có một chữ số 8.

Tích của hai số là: 3 x 8 = 24

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Có 2 túi đựng cam, mỗi túi có 3 quả và 3 túi đựng táo, mỗi túi có 3 quả. Tổng số quả cam có trong 2 túi ít hơn tổng số quả táo có trong 3 túi số quả là:

Xem đáp án

Tổng số cam có trong 2 túi là:

2 x 3 = 6 ( quả)

Tổng số táo có trong 3 túi là :

3 x 3 = 9 ( quả)

Tổng số quả cam có trong 2 túi ít hơn tổng số quả táo có trong 3 túi số quả là:

9 – 6 = 3 (quả)

Đáp số 3 quả

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận