Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Số bị chia – Số chia – Thương

  • 823 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong phép chia 8:4 = 2 có số chia là 4.

Đúng hay sai?

Xem đáp án

Trong phép chia 8 : 4 = 2 có số bị chia là 8, số chia là 4 và thương là 2

Đáp án cần chọn là Đúng


Câu 2:

Trong phép chia 8 : 4 = 2, thương của phép chia này là:

Xem đáp án

Thương của phép chia 8 : 4 = 2 là 2 hoặc 8 : 4

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Cho phép tính 6 : 3 =2

Phép tính có số bị chia là . Số chia là . Thương là 

Xem đáp án

Phép tính 6 : 3 = 2 có số bị chia là 6, số chia là 3, thương là 2


Câu 5:

Cho phép tính: 14 : 2 = ?

Số cần điền vào ? là:

Xem đáp án

14 : 2 = 7

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận