Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Số tròn chục trừ đi một số

  • 963 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số cần điền vào ô trống là ...

Xem đáp án

+, 0 không trừ được 3, lấy 10 trừ 3 được 7 viết 7 nhớ 1

+, 2 cộng 1 là 3, 7 trừ 3 bằng 4 , viết 4

Số cần điền là 47


Câu 2:

x + 7 = 30

Giá trị của x là :

Xem đáp án

x + 7 = 30

       x = 30 – 7

       x = 23

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Mẹ có (3 ) chục con gà, mẹ bán đi (5 ) con thì mẹ còn lại số con gà là:

Xem đáp án

3 chục = 30

Mẹ còn lại số con gà là:

30 – 5 = 25 (con gà)

Đáp án 25 con gà

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

80 – 36 =

Xem đáp án

80 – 36 = 44

Số cần điền vào chỗ trống là 44


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận