Trắc nghiệm Toán 4 Bài 1: (có đáp án) giới thiệu tỉ số

  • 491 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thứ nhất là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Số thứ hai là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là a/b.

Vậy a =  ...; b = ...

Xem đáp án

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98. Vậy số thứ nhất là 98.

Số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 103. Vậy số thứ hai là 103.

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 98/103.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 98;103


Câu 2:

Tỉ số của a và b (b khác 0) là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Tỉ số của 3 và 5 là:

Xem đáp án

Tỉ số của 3 và 5 là 3:5 hay 3/5.

Vậy cả đáp án A và B đều đúng

Đáp án C


Câu 4:

Tỉ số của 10 và 21 là 21/10. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Tỉ số của 10 và 21 là 10:21 hay 10/21.

Vậy khẳng định tỉ số của 10 và 21 là 21/10 là sai.


Câu 5:

Một hộp đựng 7 quả bóng xanh và 9 quả bóng đỏ. Tỉ số của số quả bóng đỏ và số quả bóng xanh là:

Xem đáp án

Có 7 quả bóng xanh và 9 quả bóng đỏ nên tỉ số của số quả bóng đỏ và số quả bóng xanh là 9/7

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận