Trắc nghiệm Toán 5 Bài 1: (có đáp án) Hình tam giác

  • 1923 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hình tam giác có 2 góc tù là

Xem đáp án

Đáp án : D


Câu 2:

Viết tên 3 góc, 3 đỉnh, 3 cạnh của mỗi hình tam giác sau

a) 

b) 

Xem đáp án

Đáp án:

  1. a) Hình tam giác ABC có

3 cạnh: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

3 đỉnh: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

3 góc: Góc đỉnh A, cạnh AB và AC.

Góc đỉnh B, cạnh BA và BC

Góc đỉnh C, cạnh CA và CB

  1. b) Hình tam giác MNO có

3 cạnh: cạnh MN, cạnh NO, cạnh MO

3 đỉnh: đỉnh M, đỉnh N, đỉnh O

3 góc: Góc đỉnh M, cạnh MN và MO

Góc đỉnh N, cạnh NO và NM

Góc đỉnh O, cạnh ON và OM


Câu 4:

Liệt kê tất cả các tam giác chung đáy trong hình vẽ sau

Xem đáp án

Đáp án :

Các tam giác chung đáy  AC là ADC; ABC; ACN; AMC

Các tam giác chung đáy  AN là AND; ANC

Các tam giác chung đáy  AB là ABM; ABC

Các tam giác chung đáy  MC là CDM; ACM

Các tam giác chung đáy  CD  là CDM; ACD

Các tam giác chung đáy AD là ACD; ADN

Các tam giác chung đáy  BC là BCN; ABC


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

linhanh
15:27 - 20/12/2021

khó

Đức Long Nguyễn
20:41 - 03/01/2023

khó quá trời

Đức Long Nguyễn
20:41 - 03/01/2023

khó quá trời