Trắc nghiệm Toán 5 Bài 11: (có đáp án) Ôn tập các phép tính với số đo thời gian

  • 1645 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

2 giờ = c phút

Xem đáp án

Ta có  1 giờ = 60 phút nên 2 giờ = 60 phút × 2 = 120 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 120.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

8 năm 8 tháng + 5 năm 3 tháng = c năm c tháng

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

 

Do đó: 8 năm 8 tháng + 5 năm 3 tháng = 13 năm 11 tháng.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 13; 11.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

45 phút 15 giây – 17 phút 28 giây = c phút c giây

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

 

Vậy 45 phút 15 giây − 17 phút 28 giây = 27 phút 47 giây.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 27; 47.


Câu 4:

Tính: 2 ngày 7 giờ × 4

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

 

Vậy 2 ngày 7 giờ × 4 = 9 ngày 4 giờ.

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

8 giờ 35 phút : 5 = c giờ c phút

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

 

Vậy 8 giờ 35 phút  :5=1 giờ 43 phút

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 1; 43.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận