Trắc nghiệm Toán 5 ( có đáp án ) Ôn tập và bổ sung về giải toán

  • 1947 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau?

Xem đáp án

     Hai đại lượng tỉ lệ thuận tức là đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại đại lượng này giảm đi bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm đi bấy nhiêu lần. Hai đại lượng tỉ lệ nghịch tức là đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia lại giảm đi bấy nhiêu lần và ngược lại đại lượng này giảm đi bao nhiêu lần thì đại lượng kia tăng lên bấy nhiêu lần.

Vậy cả ba phát biểu A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là D 


Câu 2:

Biết Lan mua 3 quyển vở hết 12000 đồng, mua 6 quyển vở hết 24000 đồng. Hỏi đại lượng “số quyển vở” và “số tiền” có quan hệ gì với nhau?

Xem đáp án

Ta thấy mua càng nhiều quyển vở thì số tiền càng tăng lên và số quyển vở tăng lên bao nhiêu lần thì số tiền cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Vậy hai đại lượng “số quyển vở” và “số tiền” là hai đại lượng tỉ lệ thuận

Đáp án cần chọn là A


Câu 3:

Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau).

Hỏi có mấy phương pháp để giải bài toán trên?

Xem đáp án

Đối với dạng bài về quan hệ tỉ lệ, ta có thể làm theo 2 cách sau:

Cách 1: dùng phương pháp rút về đơn vị.

Cách 2: dùng phương pháp tìm tỉ số

Đáp án cần chọn là B 


Câu 4:

Mua 6 quyển vở thì hết 54000 đồng. Hỏi mua 9 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Cách 1: Phương pháp rút về đơn vị

Mua 1 quyển vở hết số tiền là: 

54000 : 6 = 9000 ( đồng )

Mua 9 quyển vở như thế hết số tiền là:

9000 x 9 = 81000 ( đồng )

Đáp số: 81000 đồng

Đáp án cần chọn là C 


Câu 5:

Có 15 người làm xong một công việc trong 16 ngày. Hỏi nếu có 24 người thì sẽ làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Biết mức làm của mỗi người là như nhau).

Xem đáp án

(Phương pháp rút về đơn vị)

Một người làm xong công việc đó trong số ngày là:

15 x 16 = 240(ngày)

Nếu có 24 người thì sẽ làm xong công việc đó trong số ngày là:

240 : 24 = 10(ngày)

Đáp số: 10 ngày

Đáp án cần chọn là B 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận