Trắc nghiệm Toán 5 Bài 13: (có đáp án) Nhân một số thập phân với một số thập phân

  • 1995 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Phép nhân số thâp phân có tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

- Phép nhân số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi:  a × b = b × a.

- Phép nhân số thập phân có tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại: (a × b) × c = a × (b × c).

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án C


Câu 2:

Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc chuyện dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba… chữ số. Phát biểu trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Vậy phát biểu đề bài đưa ra là sai.

Đáp án B


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

9,9 × 4,25 = c × 9,9

Xem đáp án

Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi hay a × b = b × a.

Do đó ta có  9,9 × 4,25 = 4,25 × 9,9.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 4,25.


Câu 4:

Tính: 12,5 × 1,3

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 12,5×1,3=16,25

Đáp án D


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

8,215 × 4,7 = c

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 38,6105.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Bùi Thanh Nhật và conan

bài thi phá khó

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Bùi Thanh Nhật và conan
18:39 - 05/12/2021

Nguyễn Bùi Thanh Nhật và conan
18:37 - 05/12/2021

đm

Trần Ngọc Minh Thư
16:24 - 16/12/2021

hi

Trần Ngọc Minh Thư
16:25 - 16/12/2021

8đ huhu