Trắc nghiệm Toán 5 Bài 16: (có đáp án) Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

  • 1689 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt đó sang bên trái một, hai, ba,… chữ số. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.Vậy phát biểu trên là đúng.

Đáp án A


Câu 2:

Phép tính sau đúng hay sai?

372,1 : 100 = 37,21

Xem đáp án

Muốn chia một số thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số. Tuy nhiên ở đây mới dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái một hàng.

Phép tính đúng là 372,1 : 100 = 3,721.

Vậy phép tính đã cho là sai.

Đáp án B


Câu 3:

Tính nhẩm: 63,2 : 10

Xem đáp án

Muốn chia một số thập phân cho 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số.

Do đó ta có: 63,2 : 10 =6,32.

Đáp án B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

248,3 : 100 = c

Xem đáp án

Muốn chia một số thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

Do đó ta có: 248,3 : 100 = 2,483.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 2,483.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

75,9 : 1000 = c

Xem đáp án

Muốn chia một số thập phân cho 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái ba chữ số. Tuy nhiên chỉ có 2 chữ số ở bên trái dấu phẩy nên ta thêm 1 chữ số 0 vào bên trái 2 chữ số đó để có đủ 3 chữ số.

Ta có:  75,9 : 1000 = 0,0759


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

bac ho vi dai

Bình luận


Bình luận