Trắc nghiệm Toán 5 Bài 18: (có đáp án) Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

  • 1695 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Tìm y biết: 45 : y = 2,5

Xem đáp án

Ta có:

45:y=2,5y=45:2,5y=18

Vậy y = 18.

Đáp án A


Câu 2:

Phép chia nào sau đây có thương nhỏ nhất?

Xem đáp án

Ta có:

27:0,25=108      243:4,5=5463:1,8=35       90:3,6=25

Mà 25 < 35 < 54 < 108

Vậy phép tính có thương nhỏ nhất là 90 : 3,6.

Đáp án D


Câu 3:

Có một tấm vải dài 35m. Người ta đem cắt thành các mảnh vải nhỏ, mỗi mảnh vải dài 1,25m. Hỏi người ta cắt được bao nhiêu mảnh vải nhỏ?

Xem đáp án

Người ta cắt được số mảnh vải nhỏ là:

35 : 1,25 = 28 (mảnh vải)

Đáp số: 28 mảnh vải.

Đáp án C


Câu 4:

Cân nặng của dê đen là 65kg. Cân nặng của dê trắng là 16,25kg. Hỏi cân nặng của dê đen gấp mấy lần cân nặng của dê trắng?

Xem đáp án

Cân nặng của dê đen nặng gấp cân nặng của dê trắng số lần là:

65 : 16,25 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần.

Đáp án C


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

486 : 36 … 378 : 2,8

Xem đáp án

Ta có: 486 : 3,6 = 135;  378 : 2,8 = 135

Mà 135 = 135

Do đó 486 : 3,6 = 378 : 2,8.

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận