Trắc nghiệm Toán 5 Bài 3: (có đáp án) Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân

  • 1868 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.                             

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Vậy cả A và  B đều đúng.

Đáp án C


Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng nhất?

Xem đáp án

Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.                                  

Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn.                           

Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số thập phân bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Số thập phân nào dưới đây được viết dưới dạng gọn nhất?

Xem đáp án

Ta thấy các số thập phân 9,010; 90,10; 900,100 đều có các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân nên ta có thể bỏ bỏ chữ số 0 đó đi và được một số thập phân bằng nó.

9,010=9,01;    90,10=90,1;    900,100=900,1

Vậy số thập phân được viết dưới dạng gọn nhất là 90,1.

Đáp án A


Câu 4:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

27,345 c 30,01

Xem đáp án

Ta thấy hai số đã cho có phần nguyên là 27 và 30.

Mà 27 < 30 nên 27,345 < 30,1

Vậy đáp án cần điền là dấu <.

Đáp án B


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

58,6 c 58,345

Xem đáp án

Ta thấy hai số thập phân 58,345 và 58,6 có cùng phần nguyên là 58, có hàng phần mười 6 > 3 nên 58,6 > 58,345

Vậy đáp án cần điền là dấu: >.

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận