Trắc nghiệm Toán 5 Bài 4: (có đáp án) Diện tích hình tròn

  • 1925 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 31,4. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Vậy phát biểu đã cho là sai.

Đáp án B


Câu 2:

Diện tích hình tròn có bán kính r = 4cm là:

Xem đáp án

Diện tích hình tròn đó là:

4×4×3,14=50,24(cm2)

Đáp số: 50,24 cm2

Đáp án D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Diện tích hình tròn có đường kính d = 40dm là c dm2

Xem đáp án

Bán kính hình tròn đó là:

40 : 2 = 20 (dm)

Diện tích hình tròn đó là:

20 × 20 × 3,14 = 1256 (dm2)

Đáp số: 1256dm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1256.


Câu 4:

Diện tích hình tròn có bán kính r = 45m là:

Xem đáp án

Diện tích hình tròn đó là:

45×45×3,14=45×45×314100=4×4×3145×5×100=1256625m2

Đáp án D


Câu 5:

Diện tích của hình tròn có chu vi  C = 25,12cm là:

Xem đáp án

Bán kính hình tròn đó là: 

25,12 : 3,14 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn đó là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Đáp số: 50,24 cm2

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận