Trắc nghiệm Toán 5 Bài 4: (có đáp án) Nhân số đo thời gian với một số

  • 1815 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

1,2 giờ = c phút

Xem đáp án

Ta có 1 giờ = 60 phút nên 1,2 giờ = 60 phút × 1,2 = 72 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 72.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

8,4 thế kỉ = c năm

Xem đáp án

Ta có 1 thế kỉ = 100 năm nên 8,4 thế kỉ  = 100 năm × 8,4 = 840 năm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 840.


Câu 3:

Cho phép tính như sau:

Số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là:

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 2 giờ 15 phút × 3 = 6 giờ 45 phút.

Đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 6; 45.

Đáp án A


Câu 4:

Tính:

4 năm 5 tháng × 5.

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 4 năm 5 tháng × 5 = 22 năm 1 tháng.

Đáp án C


Câu 5:

2 ngày 18 giờ × 5 = 14 ngày 10 giờ. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 2 ngày 18 giờ × 5 = 13 ngày 18 giờ

Phép tính đã cho chưa đúng.

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận