Trắc nghiệm Toán 5 Bài 5: (có đáp án) Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

  • 1506 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé tiếp liền?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé tiếp liền.

Đáp án B


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

1m3 = c dm3

Xem đáp án

Ta có: 1m3=1000dm3

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1000.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

2ha 8dam2 = cdam2

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có 1ha=100dam2

Nên 2ha8dam2=2ha+8dam2=200dam2+8dam2=208dam2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 208.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

3m3 84dm3 = c dm3

Xem đáp án

Ta có 1m3=1000dm3

Nên 3m384dm3=3m3+84dm3=3000m3+84dm3=3084dm3

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3084.


Câu 5:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1245cm2 =  … m2 là:

Xem đáp án

Ta có: 1m2=10000cm2 hay 1cm2=110000m2

Do đó: 1245cm2=124510000m2=0,1245m2

Đáp án B


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

bac ho vi dai

có câu ko ghi rõ

Bình luận


Bình luận