Trắc nghiệm Toán 5 Bài 6: (có đáp án) Ôn tập về số đo thời gian

  • 1530 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 ngày = c giờ

Xem đáp án

Ta có: 1 ngày =24 giờ

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 24.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 năm không nhuận có c ngày

Xem đáp án

1 năm không nhuận có 365 ngày.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 365


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

4 tuần lễ có c ngày

Xem đáp án

1  tuần lễ có 7 ngày nên 4 tuần lễ  có 28 ngày.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 28.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

3 năm 6 tháng = c tháng

Xem đáp án

Ta có 1 năm = 12 tháng nên 3 năm = 36 tháng.

Do đó 3 năm 6 tháng = 36 tháng + 6 tháng = 42 tháng.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 42.


Câu 5:

23 giờ = … phút

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Ta có: 1 giờ = 60 phút nên 23giờ = 60 phút × 23= 40 phút

Vậy 23giờ = 40 phút.

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thuy Linh Pham
17:48 - 11/04/2022

jh