Trắc nghiệm Toán 5 ( có đáp án ) Hỗn số (tiếp theo)

  • 2056 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

     Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi. Muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi. Vậy phát biểu sai là “Muốn trừ hai hỗn số, ta lấy phần nguyên trừ đi phần nguyên, phần tử số trừ đi phần tử số.”

Đáp án cần chọn là B 


Câu 2:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 418 ..... 299100

Xem đáp án

Hỗn số 418 có phần nguyên là 4 và hỗn số 299100 có phần nguyên là 2

Vì 4 > 2 nên 418299100


Câu 3:

Chọn hỗn số nhỏ hơn trong hai hỗn số sau:

Xem đáp án

Ta có: 658=6 x 8 + 58=538

6712=6 x 12 + 712=7912

Quy đồng mẫu số hai phân số ta có: MSC = 24

538=53 x 38 x 3=159247912=79 x 212 x 2=15824

Vì 15924>12824 nên 538>7912658>6712

Vậy hỗn số nhỏ hơn là 6712

Đáp án cần chọn là B 


Câu 4:

Tính rồi chọn kết quả đúng: 134+267

Xem đáp án

Ta có: 

134+267=74+207=4928+8028=12928

Vậy kết quả cần tìm là 12928

Đáp án cần chọn là C 


Câu 5:

Tính: 912:558

Xem đáp án

912 : 558=192 : 458=192×845=7645

Đáp án cần chọn là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận