Trắc nghiệm Toán 5 Bài 9: (có đáp án) Thời gian

  • 1673 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Vậy phát biểu đã cho là đúng.

Đáp án A


Câu 2:

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t. Công thức tính thời gian là:

Xem đáp án

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t thì công thức tính thời gian là t = s : v.

Đáp án D


Câu 3:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Quãng đường

81km

Vận tốc

36km/giờ

Thời gian

…giờ

Xem đáp án

Thời gian cần tìm là:

81 : 36 = 2,25 (giờ)

Đáp số: 2,25 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 2,25.

Đáp án A


Câu 4:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Quãng đường

1260m

Vận tốc

35m/phút

Thời gian

…phút

Xem đáp án

Thời gian cần tìm là: 

1260 : 35 = 36 (phút)

Đáp số: 36 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 36.

Đáp án D


Câu 5:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

s

2,7km

v

18m/giây

t

…giây

Xem đáp án

Đổi 2,7km = 2700m

Thời gian cần tìm là: 

2700 : 18 = 150 (giây)

Đáp số: 150 giây.

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận