Trắc nghiệm Triệu và lớp triệu có đáp án (Nâng cao)

  • 1123 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Chữ số 5 trong số 19 324 500 thuộc lớp nào và có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Chữ số 5 trong số 19 324 500 nằm ở hàng trăm  nên nó thuộc lớp đơn vị và có giá trị bằng 500

Vậy đáp án đúng là: B. Lớp đơn vị và có giá trị bằng 500


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Chữ số 7 trong số 274 386 thuộc lớp nào và có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án A

Chữ số 7 trong số 274 386 nằm ở hàng chục nghìn nên nó thuộc lớp nghìn và có giá trị bằng 70 000.

Vậy đáp án đúng là: Lớp nghìn và có giá trị bằng 70 000


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số bốn trăm bảy mươi triệu một trăm sáu mươi nghìn bốn trăm viết là ………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số bốn trăm bảy mươi triệu một trăm sáu mươi nghìn bốn trăm gồm: 4 trăm triệu, 7 chục triệu, 1 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 4 trăm

Nên được viết là 470 160 400

Vậy đáp án cần điền là: 470 160 400


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số sáu trăm bảy mươi ba triệu hai trăm linh tư nghìn bốn trăm viết là ………….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số sáu trăm bảy mươi ba triệu hai trăm linh tư nghìn bốn trăm gồm: 6 trăm triệu, 7 chục triệu, 3 triệu, 2 trăm nghìn, 4 nghìn, 4 trăm

Nên được viết là: 673 204 400

Vậy đáp án cần điền là: 673 204 400


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Chữ số 3 trong số 34 420 400 thuộc lớp nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Chữ số 3 trong số 34 420 400 nằm ở hàng chục triệu nên nó thuộc lớp triệu

Vậy đáp án đúng là: B. Lớp triệu


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận