Trừ hai số thập phân có đáp án ( Vận dụng )

  • 1428 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

Các số thích hợp cần điền theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải lần lượt là:

Xem đáp án

Vậy số thích hợp điền vào ô trống từ trên xuống dưới, từ trái sang phải lần lượt là 13,22; 47,51; 150; 100; 50.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho số 79,468. Hỏi số này thay đổi như thế nào nếu xóa bỏ hai chữ số 4 và 8 ở phần thập phân?

Xem đáp án

Số 79,468 khi xóa bỏ hai chữ số 4 và 8 ở phần thập phân thì được số mới là 79,6.

Ta có 79,468 < 79,6.

Số ban đầu sau khi xóa bỏ hai chữ số 4 và 8 ở phần thập phân đã tăng lên số đơn vị là:             

79,6 − 79,468 = 0,132

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Biết trung bình cộng của ba số là 208. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 442,45. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 426,8. Hỏi trong ba số đã cho, số lớn nhất là số nào?

Xem đáp án

nên số thứ hai là số lớn nhất

trong ba số.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận