Trắc nghiệm Yến, tạ, tấn - Bảng đơn vị đo khối lượng (Trung bình)

  • 1207 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 130 kg   13 yến

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 130 kg = 13 yến

Mà 13 yến = 13 yến

Vậy ta chọn dấu: =

Lưu ý : Khi các số không cùng đơn vị đo ta đi đổi các số về cùng một đơn vị đo rồi so sánh


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 1 tấn 8 tạ  1800kg

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Ta có: 1 tấn 8 tạ = 1000kg + 800kg = 1800kg

Mà 1800 kg = 1800 kg

Vậy ta chọn dấu: =

Lưu ý : Khi các số không cùng đơn vị đo ta đổi các số về cùng một đơn vị đo rồi so sánh


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 300 yến 8 kg =  ………. tấn ……… kg

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy: 300 yến 8 kg = 300 yến + 8 kg = 3 tấn 8kg

Vậy số cần điền là: 3 ; 8


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 80 000 kg = ………..  tấn

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Vì 1 000 kg = 1 tấn

Nên 80 000 kg = (80 000 : 1000) tấn = 80 tấn

Vậy số cần điền là: 80


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 1000 dag  = ………….. kg

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy: 100 dag = 1 kg nên 1000 dag = 10 kg

Vậy số cần điền là: 10


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận