Câu hỏi:

20/03/2023 25

Phân tích đa thức thành nhân tử: 
a
) x4 + 2x3 + 10x2 − 20x;
b
) x3 − x2y − xy2 + y3;
c
) x5 + x3 − x2 – 1.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

a) x4 + 2x3 + 10x2 − 20x

= x(x3 + 2x2 + 10x − 20).

b) x3 − x2y − xy2 + y3

= x2(x − y) − y2(x − y)

= (x − y)(x2 − y2)

= (x − y)(x − y)(x + y)

= (x − y)2(x + y).

c) x5 + x3 − x2 − 1

= x3(x2 + 1) − (x2 + 1)

= (x2 + 1)(x3 − 1)

= (x2 + 1)(x − 1)(x2 + x + 1).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bất phương trình: (m2)x2 + 2(43m)x + 10m − 11 ≤ 0 (1). Gọi S là tập hợp các số nguyên dương m để bất phương trình đúng với mọi x < −4. Tìm số phần tử của S.

Xem đáp án » 20/03/2023 1,024

Câu 2:

Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M bất kỳ, vẽ MI vuông góc với AB, MK vuông góc với AC (I thuộc AB, K thuộc AC).

a) Chứng minh AIMK, ABOC là các tứ giác nội tiếp;

b) Vẽ MP vuông góc với BC (P thuộc BC). Chứng minh \(\widehat {MPK} = \widehat {MBC}\);

c) Chứng minh MI.MK = MP2;

d) Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích MI.MK.MP đạt giá trị lớn nhất.

Xem đáp án » 20/03/2023 506

Câu 3:

Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB AC (B và C là hai tiếp điểm). Kẻ đường kính CD của đường tròn (O).

a) Chứng minh OA BC.

b) Chứng minh: BD // OA.

c) Kẻ BH CD. Gọi K là giao điểm của BH và AD. Chứng minh K là trung điểm của BH.

Xem đáp án » 20/03/2023 284

Câu 4:

Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh rằng OA ^ BC.

b) Vẽ đường kính CD. Chứng minh rằng BD // AO.

c) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC biết OB = 2 cm, OA = 4 cm.

Xem đáp án » 20/03/2023 262

Câu 5:

Tìm các tham số a, b, c sao cho hàm số y = ax2 + bx + c đạt GTNN là 4 tại x = 2 và đồ thị hàm số của nó cắt trục tung tại điểm có tung độ là 6.

Xem đáp án » 20/03/2023 180

Câu 6:

Tìm GTNN: A = x2 + xy + y23x3y

Xem đáp án » 20/03/2023 144

Câu 7:

Tính chu vi và diện tích một hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 24 cm và bằng \(\frac{3}{4}\) cạnh góc vuông kia. Cạnh còn lại dài 40 cm.

Xem đáp án » 20/03/2023 128

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK