Câu hỏi:

07/03/2020 711

Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là hai số tùy ý).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a + b)(a + b)2 = (a + b)(a2 + 2ab + b2 )

= a(a2 + 2ab + b2 ) + b(a2 + 2ab + b2 )

= a3 + 2a2 b + ab2 + ba2 + 2ab2 + b3

= a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính giá trị của biểu thức: x3 – 6x2 + 12x – 8 tại x = 22

Xem đáp án » 07/03/2020 8,314

Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6

Xem đáp án » 07/03/2020 6,624

Câu 3:

Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu: –x3 + 3x2 – 3x + 1

Xem đáp án » 07/03/2020 3,793

Câu 4:

Phát biểu hằng đẳng thức (4) bằng lời.

Xem đáp án » 07/03/2020 3,166

Câu 5:

Phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem đáp án » 07/03/2020 2,434

Câu 6:

Đố. Đức tính đáng quý.

Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tống hoặc một hiệu, rồi điền chữ dòng với biểu thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm dấu, em sẽ tìm ra một trong những đức tính quý báu của con người.

x3 – 3x2 + 3x – 1

16 + 8x + x2

3x2 + 3x + 1 + x3

1 – 2y + y2

N

U

H

Â

(x – 1)3 (x + 1)3 (y – 1)2 (x – 1)3 (1 + x)3 (1 – y)2 (x + 4)2
         

Xem đáp án » 07/03/2020 409

Bình luận


Bình luận