Câu hỏi:

07/03/2020 3,187

Phát biểu hằng đẳng thức (4) bằng lời.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lập phương của tổng hai biểu thức bằng tổng của lập phương biểu thức thứ nhất, ba lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai, ba lần tích của biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức thứ hai và lập phương biểu thức thứ hai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính giá trị của biểu thức: x3 – 6x2 + 12x – 8 tại x = 22

Xem đáp án » 07/03/2020 8,349

Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6

Xem đáp án » 07/03/2020 6,686

Câu 3:

Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu: –x3 + 3x2 – 3x + 1

Xem đáp án » 07/03/2020 3,823

Câu 4:

Phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem đáp án » 07/03/2020 2,449

Câu 5:

Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là hai số tùy ý).

Xem đáp án » 07/03/2020 712

Câu 6:

Đố. Đức tính đáng quý.

Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tống hoặc một hiệu, rồi điền chữ dòng với biểu thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm dấu, em sẽ tìm ra một trong những đức tính quý báu của con người.

x3 – 3x2 + 3x – 1

16 + 8x + x2

3x2 + 3x + 1 + x3

1 – 2y + y2

N

U

H

Â

(x – 1)3 (x + 1)3 (y – 1)2 (x – 1)3 (1 + x)3 (1 – y)2 (x + 4)2
         

Xem đáp án » 07/03/2020 418

Bình luận


Bình luận