Câu hỏi:

10/03/2020 3,138

Tìm x, biết: 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

⇔ 5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0

(Có x – 2000 là nhân tử chung)

⇔ (x – 2000).(5x – 1) = 0

⇔ x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0

+ x – 2000 = 0 ⇔ x = 2000

+ 5x – 1 = 0 ⇔ 5x = 1 ⇔ x = 1/5.

Vậy có hai giá trị của x thỏa mãn là x = 2000 và x = 1/5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x, biết: x3 – 13x = 0

Xem đáp án » 10/03/2020 7,475

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y)

Xem đáp án » 10/03/2020 4,957

Câu 3:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3(x – y) – 5x(y – x)

Xem đáp án » 10/03/2020 4,660

Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức: 15.91,5 + 150.0,85

Xem đáp án » 10/03/2020 4,249

Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: x(x – 1) – y(1 – x) tại x = 2001 và y = 1999

Xem đáp án » 10/03/2020 2,571

Câu 6:

Chứng minh rằng 55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên).

Xem đáp án » 10/03/2020 2,325

Bình luận


Bình luận