Câu hỏi:

10/03/2020 2,312

Chứng minh rằng 55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có : 55n + 1 – 55n

= 55n.55 – 55n

= 55n(55 – 1)

= 55n.54

Vì 54 chia hết cho 54 nên 55n.54 luôn chia hết cho 54 với mọi số tự nhiên n.

Vậy 55n + 1 – 55n chia hết cho 54.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x, biết: x3 – 13x = 0

Xem đáp án » 10/03/2020 7,447

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y)

Xem đáp án » 10/03/2020 4,930

Câu 3:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3(x – y) – 5x(y – x)

Xem đáp án » 10/03/2020 4,630

Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức: 15.91,5 + 150.0,85

Xem đáp án » 10/03/2020 4,222

Câu 5:

Tìm x, biết: 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

Xem đáp án » 10/03/2020 3,099

Câu 6:

Tính giá trị của biểu thức: x(x – 1) – y(1 – x) tại x = 2001 và y = 1999

Xem đáp án » 10/03/2020 2,551

Bình luận


Bình luận