Câu hỏi:

10/03/2020 792

Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia: (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

x3 – 7x + 3 – x2 = x3 – x2 – 7x + 3

Thực hiện phép chia:

Giải bài 67 trang 31 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Vậy (x3 – x2 – 7x + 3) : (x – 3) = x2 + 2x – 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2.

Xem đáp án » 10/03/2020 25,114

Câu 2:

Làm tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 9,688

Câu 3:

Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia: (2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2)

Xem đáp án » 10/03/2020 6,820

Câu 4:

Tính nhanh: (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 6,314

Câu 5:

Tính nhanh: (27x3 – 1) : (3x – 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 4,888

Câu 6:

Cho hai đa thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 và B = x2 + 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R

Xem đáp án » 10/03/2020 4,829

Câu 7:

Làm tính chia: (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2

Xem đáp án » 10/03/2020 4,596

Bình luận


Bình luận